امکانات نرم افزاری

امکانات نرم افزاری

 • گزارش های نموداری و آماری از عملکرد سازمان اتوبوسرانی در یک محدوده زمانی
 • امکان تعیین گروه برای کارتهای بلیط و گروه بندی کارتها
 • امکان تعیین نرخ متفاوت برای هر گروه از کارت پول ها، نرخ های ویژه برای قشرهای مختلف استفاده کنندگان جهت مدیریت بهتر ترافیک شهری مورد نیاز می باشد که با سیاست
 • گزاری فرهنگی قابلیت اجرا خواهد داشت..
 • امکان کنترل تردد راننده و باجه دار
 • گزارش کاهش اعتبارها و تعداد مسافر جابجا شده در یک بازه زمانی توسط یک راننده
 • گزارش افزایش اعتبار کارت پولها دریک بازه زمانی توسط یک باجه دار
 • امکان پیگیری مبلغ، تاریخ و ساعت افزایش یا کاهش اعتبار یک کارت پول در یک بازه زمانی
 • امکان ورود و ویرایش مشخصات مناطق ، خطوط ، اتوبوسها، پرسنل ، ایستگاهها ، و باجه ها
 • امکان تولید صورت حساب های مربوط به کار راننده
 • امکان کنترل سطح دسترسی کاربران
 • تولید گزارشهای مورد نیاز توسط کاربر
 • امکان کارکرد تحت شبکه
 • تعریف تمامی خطوط و ایستگاهها و وسایل نقلیه در نرم افزار
 • امکان گروه بندی استفاده کنندگان و تعیین مبلغ برای هر گروه
 • امکان تعریف مناطق مختلف و دسته بندی اتوبوس های مختلف برای هر منطقه و هر خط
 • امکان گزارش گیری براساس هر گروه ، ایستگاههای اتوبوس و وسایل نقلیه
 • گزارش گیری از کارکرد هر باجه افزایش اعتبار
 • تخلیه اتوماتیک اطلاعات دستگاه های کاهنده با استفاده از شبکه بی سیم (WIFI)
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای کاربر های مختلف
 • امکان شارژ کارت مادر جهت کنترل و افزایش اعتبار دستگاه شارژ کارت
 • ارائه گزارشات مدیریتی
 • بانک اطلاعاتی Sql Serverنرم افزارهای اتوبوسرانی

نکته: در صورت دارا بودن نرم افزار مکان یابی امکان گزارش گیری از تردد مسافران بر حسب ایستگاه جهت شناسایی ایستگاههای پر تردد در یک بازه زمانی فراهم می شود.

 • Graphical and statistical reports on the performance of the bus service in a time series
 • Possibility to set up a group for ticket cards and grouping cards
 • The possibility of setting different rates for each group of money cards, special rates for different groups of users to better manage city traffic
 • required by policy.
 • Cultural functionality will be feasible.
 • Possibility to control driver’s and vehicle’s traffic
 • A report on the reduction of credits and the number of passengers displaced over a period by a driver
 • A report on increasing the validity of the card at a time interval by a payee
 • Possibility to track the amount, date and time of increasing or decreasing the credit of a money card in a timeline
 • Possibility to enter and edit profile of areas, lines, buses, personnel, stations, and booths
 • Possibility to generate driver bills
 • Ability to control user access level
 • Generate user-generated reports
 • Ability to operate under network
 • Define all lines and stations and vehicles in the software
 • Ability to group users and set the amount for each group
 • Ability to define different regions and different bus categories for each region and each line
 • Ability to report based on each group, bus stations and vehicles
 • Reporting on the functioning of each credit booth
 • Automatic data depletion of devices using a wireless network (WIFI)
 • Ability to set the level of access for different users
 • Charge the mother card to control and increase the credit card charger
 • Provide management reports
 • Sql Server Database

نرم افزارهای اتوبوسرانی

Note: In case tracking device and software is used, you can report on the traffic of passengers by station to identify the busy stations at a time interval.

Web-based Software

Technical vehicle information report generator

Driver Attendance software

امکانات نرم افزاری

 • گزارش های نموداری و آماری از عملکرد سازمان اتوبوسرانی در یک محدوده زمانی
 • امکان تعیین گروه برای کارتهای بلیط و گروه بندی کارتها
 • امکان تعیین نرخ متفاوت برای هر گروه از کارت پول ها، نرخ های ویژه برای قشرهای مختلف استفاده کنندگان جهت مدیریت بهتر ترافیک شهری مورد نیاز می باشد که با سیاست
 • گزاری فرهنگی قابلیت اجرا خواهد داشت..
 • امکان کنترل تردد راننده و باجه دار
 • گزارش کاهش اعتبارها و تعداد مسافر جابجا شده در یک بازه زمانی توسط یک راننده
 • گزارش افزایش اعتبار کارت پولها دریک بازه زمانی توسط یک باجه دار
 • امکان پیگیری مبلغ، تاریخ و ساعت افزایش یا کاهش اعتبار یک کارت پول در یک بازه زمانی
 • امکان ورود و ویرایش مشخصات مناطق ، خطوط ، اتوبوسها، پرسنل ، ایستگاهها ، و باجه ها
 • امکان تولید صورت حساب های مربوط به کار راننده
 • امکان کنترل سطح دسترسی کاربران
 • تولید گزارشهای مورد نیاز توسط کاربر
 • امکان کارکرد تحت شبکه
 • تعریف تمامی خطوط و ایستگاهها و وسایل نقلیه در نرم افزار
 • امکان گروه بندی استفاده کنندگان و تعیین مبلغ برای هر گروه
 • امکان تعریف مناطق مختلف و دسته بندی اتوبوس های مختلف برای هر منطقه و هر خط
 • امکان گزارش گیری براساس هر گروه ، ایستگاههای اتوبوس و وسایل نقلیه
 • گزارش گیری از کارکرد هر باجه افزایش اعتبار
 • تخلیه اتوماتیک اطلاعات دستگاه های کاهنده با استفاده از شبکه بی سیم (WIFI)
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای کاربر های مختلف
 • امکان شارژ کارت مادر جهت کنترل و افزایش اعتبار دستگاه شارژ کارت
 • ارائه گزارشات مدیریتی
 • بانک اطلاعاتی Sql Serverنرم افزارهای اتوبوسرانی

نکته: در صورت دارا بودن نرم افزار مکان یابی امکان گزارش گیری از تردد مسافران بر حسب ایستگاه جهت شناسایی ایستگاههای پر تردد در یک بازه زمانی فراهم می شود.

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×