پرینترها

پرینترها:

موارد استفاده انواع پرینترها :

پرینترها قابلیت اتصال به انواع نرم افزارها و ارائه رسید چاپی به مشتری را دارا می باشند.

Printer use:

Ability to connect with softwares and handout printed receipts

پرینترها:

موارد استفاده انواع پرینترها :

پرینترها قابلیت اتصال به انواع نرم افزارها و ارائه رسید چاپی به مشتری را دارا می باشند.