شارژ مادر جهت توزیع اعتبار بین گیشه‌داران

شارژ مادر جهت توزیع اعتبار بین گیشه‌داران

شارژ مادر جهت توزیع اعتبار بین گیشه‌داران از این دستگاه جهت کنترل و انتقال اعتبار به دستگاه افزایش اعتبار ، تعریف و کنترل عملکرد یک کارت در سرور اصلی استفاده میشود.

کارت شارژ مادر:

کارتی است که توسط دستگاه شارژ مادر جهت مجاز نمودن دستگاه افزایش اعتبار تا سقف مشخصی از شارژ استفاده می شود و  اپراتورها موظف می باشند جهت شارژ کارت شارژ مادر وجه معادل شارژ قبلی را پرداخت نمایند تا کارت آنها مجدد شارژ شود.

ارائه کارت :

در سازمان اتوبوسرانی یک قسمت جهت ارائه کارت شارژ مادر به اپراتور های افزایش اعتبار تشکیل شده که با استفاده از دستگاه شارژ مادر توسط نرم افزار اتوبوسرانی اقدام به ارائه کارت شارژ مادر با مبالغ مشخص به اپراتور های افزایش اعتبار می نماید و اپراتور ها با نشان دادن کارت شارژ مادر به دستگاه افزایش اعتبار خود دستگاه را مجاز به شارژ کارت بلیط ها حداکثر تا میزان اعتبار شارژ کارت مادر می نماید. به طور مثال سازمان کارت شارژ 5.000.000 تومانی به اپراتورهای افزایش اعتبار داده که اپراتورهای افزایش اعتبار با نشان دادن این کارت به دستگاه افزایش اعتبار دستگاه را مجاز به شارژ کارت بلیط ها حداکثر تا مبلغ 5.000.000 تومان می نماید و پس از رسیدن به این مبلغ اپراتور افزایش اعتبار باید کل وجه را به سازمان تحویل و کارت شارژ مادر را شارژ کند.

مزیت استفاده :

بزرگترین حسن این روش علاوه بر کنترل دقیق عملکرد اپراتورها این است که با گم شدن یا سرقت دستگاه امکان هیچگونه شارژ یا سوء استفاده  از دستگاه نمی باشد در این عملکرد نه تنها اپراتور ها کنترل می شوند بلکه از تمامی سوء استفاده های احتمالی از دستگاه افزایش اعتبار جلوگیری خواهد شد ، می توان جهت سهولت در اجرای این امر از دستگاه های پرتابل جهت ارائه شارژ و یا ارسال شارژ تحت شبکه استفاده نمود.

 

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000[recaptcha]

×