سیستم تاکسی متر هوشمند

سیستم تاکسی متر هوشمند

با توجه به روند رو به رشد جمعیت شهری و ناوگان حمل و نقل درون شهری، بویژه حمل و نقل عمومی و ناوگانهای خدماتی ، اجرایی و حوادث و اتفاقات ، بدیهی است دیگر نمیتوان به روش سنتی بر روی تعداد بسیار زیاد خودروی عمومی نظارت داشت و مدیریت بهینه منابع مالی و انسانی مستلزم بهره گیری از پتانسیل های موجود در علوم مرتبط با فن آوری اطلاعات بوده که در صورت تحقق این مهم می توان از یکپارچه سازی نظارت، مدیریت زمان، مدیریت پرسنل  و … از طرفی دیگر بدون داشتن اطلاعات به روز از شرایط ناوگان و سیستم حمل و نقل درون شهری، کار برنامه ریزی برای مسئولین شهری، کاری بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. امروزه در کشورهای پیشرفته ، استفاده از فن آوریهای نوین الکترونیک در امور حمل و نقل را یک ضرورت دانسته و توانسته اند از مواهب آن به نفع جامعه خود استفاده نمایند.

و اما در ایران :

در ایران نیز شرکتهای اتوبوسرانی ، تاکسیرانی و سایر مجموعه هایی که به انحاء مختلف با ناوگانهای حمل و نقل در ارتباط هستند اعم از دولتی و خصوصی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به گستردگی ناوگان در حیطه جغرافیای شهری، حجم بالای تردد و حمل و نقل و اقبال عمومی از آن ، کنترل و نظارت مستمر بر عملکرد پرسنل ذیربط امری ضروری بشمار می آید ، این فن آوریها دامنه بسیار وسیعی داشته و در قالب سامانه های هوشمند مطرح میگردند. بعنوان مثال میتوان استفاده از فن آوری پرداخت الکترونیک کرایه، استفاده از سامانه جی پی اس(AVL) ، مرکز کنترل و تاکسی مترهای هوشمند را در این مجموعه نام برد.

تجهیزات تاکسیرانی :

استفاده از این تجهیزات، نه تنها بصورت مستقیم در عملکرد کیفی ناوگان حمل و نقل تأثیرگزار خواهد بود، بلکه بطور غیرمستقیم با تولید اطلاعات مدیریت شهری میتواند در برنامه ریزی برای حمل و نقل به مسئولین شهری، بسیار مثمرثمر و تعیین کننده باشد و حتی در حوزه ایجاد امنیت برای رانندگان و مسافرین استفاده از این نوع سامانه ها مانند (GPS – AVL) بخصوص در تاکسیها، بسیار تأثیرگزار و باعث افزایش ضریب امنیت تردد رانندگان و مسافرین خواهد بود بعلاوه موجب ارتقای کمی و کیفی مجموعه و بدنبال آن ارتقاء خدمات ارایه شده توسط سازمان می گردد.

تاکسیرانی 2

Due to the growing urban population and transportation within the city, including public transport and fleets service, executive events and so on, it is obviously that the traditional way of managing public transport does not sufice anymore. Today, in advanced countries and even in developing countries, the use of new electronic technologies in transportation matters has become a necessity and they have been able to benefit from it for the benefit of their community. In Iran, bus companies, taxi and other organizations (both private and public) that are in some way connected with the public transportations are not an expectation. For example, the use of electronic fare payment technology, the use of the AVL system, control center and intelligent taxi taxi can be mentioned. The use of these equipment will not only be directly effective in the quality of the transport fleet, but also indirectly by generating urban management information, can be very effective in planning for transportation to urban authorities, and even in the area safety for drivers and passengers using this type of system like (GPS – AVL), especially in taxis.

سیستم تاکسی متر هوشمند

با توجه به روند رو به رشد جمعیت شهری و ناوگان حمل و نقل درون شهری، بویژه حمل و نقل عمومی و ناوگانهای خدماتی ، اجرایی و حوادث و اتفاقات ، بدیهی است دیگر نمیتوان به روش سنتی بر روی تعداد بسیار زیاد خودروی عمومی نظارت داشت و مدیریت بهینه منابع مالی و انسانی مستلزم بهره گیری از پتانسیل های موجود در علوم مرتبط با فن آوری اطلاعات بوده که در صورت تحقق این مهم می توان از یکپارچه سازی نظارت، مدیریت زمان، مدیریت پرسنل  و … از طرفی دیگر بدون داشتن اطلاعات به روز از شرایط ناوگان و سیستم حمل و نقل درون شهری، کار برنامه ریزی برای مسئولین شهری، کاری بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. امروزه در کشورهای پیشرفته ، استفاده از فن آوریهای نوین الکترونیک در امور حمل و نقل را یک ضرورت دانسته و توانسته اند از مواهب آن به نفع جامعه خود استفاده نمایند.

و اما در ایران :

در ایران نیز شرکتهای اتوبوسرانی ، تاکسیرانی و سایر مجموعه هایی که به انحاء مختلف با ناوگانهای حمل و نقل در ارتباط هستند اعم از دولتی و خصوصی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به گستردگی ناوگان در حیطه جغرافیای شهری، حجم بالای تردد و حمل و نقل و اقبال عمومی از آن ، کنترل و نظارت مستمر بر عملکرد پرسنل ذیربط امری ضروری بشمار می آید ، این فن آوریها دامنه بسیار وسیعی داشته و در قالب سامانه های هوشمند مطرح میگردند. بعنوان مثال میتوان استفاده از فن آوری پرداخت الکترونیک کرایه، استفاده از سامانه جی پی اس(AVL) ، مرکز کنترل و تاکسی مترهای هوشمند را در این مجموعه نام برد.

تجهیزات تاکسیرانی :

استفاده از این تجهیزات، نه تنها بصورت مستقیم در عملکرد کیفی ناوگان حمل و نقل تأثیرگزار خواهد بود، بلکه بطور غیرمستقیم با تولید اطلاعات مدیریت شهری میتواند در برنامه ریزی برای حمل و نقل به مسئولین شهری، بسیار مثمرثمر و تعیین کننده باشد و حتی در حوزه ایجاد امنیت برای رانندگان و مسافرین استفاده از این نوع سامانه ها مانند (GPS – AVL) بخصوص در تاکسیها، بسیار تأثیرگزار و باعث افزایش ضریب امنیت تردد رانندگان و مسافرین خواهد بود بعلاوه موجب ارتقای کمی و کیفی مجموعه و بدنبال آن ارتقاء خدمات ارایه شده توسط سازمان می گردد.

تاکسیرانی 2

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×