دستگاه کنترل عملکرد کارت

دستگاه کنترل عملکرد کارت

دستگاه کنترل عملکرد کارت در قسمت پذيرش و محوطه شهربازي يك يا چند دستگاه كنترل عملکرد كارت براي مشتريان نصب ميگردد كه اشخاص با نشان دادن كارت خود به دستگاه از موجودي كارت خود مطلع ميگردند.

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×