تابلو روان های ظرفیت هر زون

تابلو روان های ظرفیت هر زون

زمانی که خودرو وارد پارکینگ می شود، بر اساس اولویت هایی که در کنترلر مرکزی پارک تعیین شده است به یکی از محل های خالی پارک خودرو راهنمایی می شود. در صورتی که اولویتی تعیین نشود راننده با چندین گزینه مواجه خواهد شد که در این صورت می تواند نسبت به نیاز خود جهت نزدیکی به درب خروجی مورد نظر اقدام نماید.ضمناً با استفاده از نمایش میزان فضای جای پارک توسط این تابلو مراجعین به پارکینگ راحتی به محل هایی که جای پارک بیشتری داشته باشد هدایت می شوند .

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    [recaptcha]

    ×