سیستم اعتباری

سیستم اعتباری:

سیستم اعتباری اتوماسیون سیستم اعتباری شامل انواع سیستمهایی که در آنها به جای استفاده از پول نقد امکان استفاده از کارت یا دستبند یا … با استفاده از تکنولوژی RFID و MIFARE امکان پذیر می باشد .

Credit system automation includes a variety of systems that allow using card or bracelet using RFID technology instead of using cash.

سیستم اعتباری:

سیستم اعتباری اتوماسیون سیستم اعتباری شامل انواع سیستمهایی که در آنها به جای استفاده از پول نقد امکان استفاده از کارت یا دستبند یا … با استفاده از تکنولوژی RFID و MIFARE امکان پذیر می باشد .